شنبه 27 آبان 1391 @ 03:56

وقتی که...


 وقتی که سکوت شب هرجایی (!) را در برمیگیرد، حتی این اتاق پر از دی اکسید کربن را...