جمعه 3 آذر 1391 @ 01:32

وقتی که ...

وقتی که بعد از زلزله تو ریشه هات احساس سستی عجیبی میکنی

...


وقتی که فکر میکردی محکمی

...


وفتی که دوست داری قوی باشی

...


وقتی که دوست دارم قوی تر باش...م