دوشنبه 11 دی 1391 @ 22:58

نگریستن از دور

یادآوری یک سری حرف کاربردی به ...:

در برابر هر موضوعی که قرار میگیریم واقعیات رو بپذیریم و بر مبنای واقعیات یک تحقیق مناسب از وضع موجود داشته باشیم. از این راه به آرمان هامون بپردازیم.

یعنی تلفیق قائل شدن بین آرمان گرایی و واقع گرایی

امشب آخرین شب سال میلادیه. فردا سال جدید میلادی شروع میشه. فرصت خوبی است برای برگشتن به خود. ببینید چی کار کردین؟!

منظورم مهم جلوه دادنه این روزها نیست.

این عددهای تقویمی، فرصت هایی هستن برای شروع مجدد. نوروز، ماه مبارک، شب قدر، اینها فرصت های شروع مجدد اند.