شنبه 14 بهمن 1391 @ 12:56

وقتی که ...


دو روز پیش امتحانام تموم شد. میخواستم بیام اینجا و بنویسم که :


 وقتی که عملکردم حتی خودم رو هم به تعجب وا داشت!!! 

فک نمیکردم انقدر قوی باشم... خوب بود، البته میتونست عالی هم باشه


اما الان میگم:


وقتی که بعد از این امتحانای فرسایش دهنده برمیگردی خونه...

وقتی که آوار زندگی خراب میشه رو سرت

!!!