یکشنبه 29 بهمن 1391 @ 21:46

وقتی که ...


وقتی که مرگ، به اندازه ی دو نفس میاد و تو آغوشت... لم میده!