شنبه 26 اسفند 1391 @ 18:28

بهاری که نیومده داره میره!

علف ها اونقدر قَد کشیدن که گوسفندا از الان به راحتی دارن چرا میکنن. همه جا سبز شده.

یه سبزی زود رَس! 

نگرانم! 

نگرانِ بهاری که زود اومد! 

نگران زمینم!

نگران زمینی که چهره ش داره ترس هاش رو لو میده. ترس اینکه چیزی به حالت اولش برنمیگرده. تنها تعادل می خواد...