یکشنبه 4 فروردین 1392 @ 14:00

وقتی که ...


وقتی که به بی فایده بودن کارام پی می برم


وقتی که به چرت بودن کارام ایمان می یارم