چهارشنبه 7 فروردین 1392 @ 18:21

یه جور عجیبی به هم ربط داریم

آرزو می کنم امسال ؛
گرفتار خوشبختی بشیم ،
دچار خنده ،
ناگزیر به خوش گذرونی ،
رابطه هامون محکوم به عاطفه و درستی باشه ،
و رویاهامون رنگی تر از حد تصورمون به واقعیت تبدیل بشه ...