سه‌شنبه 27 فروردین 1392 @ 17:21

دور بودنم را به دل نگیر

انگار زمین هم به بهاری که شعارش (!) کرده اند، حساسیت دارد!

چن روزیست مدام عطسه می کند

با هر عطسه اش یا جایی می لرزد یا طوفانی برپا می شود.


آرام باش...

از خدایمان قول گرفته ام نگذارد شعارهایشان عملی شود...

دیگر نلرز

سراوان را ویران کردی

بیش از این ادامه دهی جای جایت خرابه میشود!!!


*طاهره*