چهارشنبه 14 فروردین 1392 @ 00:33

قدرت تکرار!

تکرار باعث میشه هر چیزی تو ذهن عادی جلوه کنه. 

تکرارهای مکرر مربوط به یک مسئله تو دنیا به راحتی از دور دست ها به ذهن هرکسی نفوذ میکنه. 

به مرور زمان جزئی میشه از عادیات روزانش که دیگه نسبت بهش واکنشی نشون نمیده.