شنبه 11 آذر 1391 @ 20:08

شکوفه یخ


 برای چندمین بار میگم... چندمین باری که دیگه قادر به تحمل فشار نیستم


شکسته تر از اونیم که بخوام تنهایی سرپا وایسام