شنبه 16 دی 1391 @ 19:49

وقتی که ...


وقتی که یک غریبه با لبخندی که رو لبش نقش میبنده، بهت میگه که میشنومت...


وقتی که عزیزان آدم در حین گوش دادن به حرفات، حس دیوار رو بهت منتقل میکنن...