جمعه 22 دی 1391 @ 19:36

فقط ببار

داشتم عکس دسکتاب دوستم، شیوا جون، رو نگاه میکردم که گفت: 


باران باش و ببار، نپرس پیاله های خالی از آن کیست...
شیوا نوشت: فقط ببار