شنبه 28 بهمن 1391 @ 16:35

استاد که شدم ...

استاد که شدم یادم می مونه که کسایی هستن که در عین نیاز هیچ وقت نمیان که باهام حرف بزنن... میگن خودش اینطوری تشخیص داده